Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2018

2900 c09e
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viamefir mefir
Atencyjna
6382 fcf2 500
Reposted fromomphh omphh viamefir mefir
Atencyjna
6127 1735 500
Reposted fromMadristas Madristas viamefir mefir
Atencyjna
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir
7775 667b
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamefir mefir
Atencyjna
9080 761e
Atencyjna
Atencyjna
Atencyjna
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago vialanforme lanforme

March 31 2018

Atencyjna
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA vialonelyheartsclub lonelyheartsclub

March 15 2018

1596 6473 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasowaaa sowaaa
Atencyjna

January 26 2018

Atencyjna
7465 6fab 500
Reposted fromnyaako nyaako viachcetylkokima chcetylkokima
Atencyjna
Oh Sandman
I'm so alone
Don't have nobody to call my own
So please turn on your magic bean
Mr. Sandman
Bring me a dream
— SYML - Mr Sandman
Reposted fromcontrolled controlled viachcetylkokima chcetylkokima
Atencyjna
0778 3e2c
Reposted frommeem meem viachcetylkokima chcetylkokima
Atencyjna
Atencyjna
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
9968 128c 500
Reposted fromhollowhd hollowhd viamefir mefir
Atencyjna
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Atencyjna
7453 f5fd
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl