Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

Atencyjna
6561 c9dc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamefir mefir
Atencyjna
Atencyjna
Atencyjna
8111 6b7b 500
Reposted fromsavatage savatage viasowaaa sowaaa
Atencyjna
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted frommefir mefir
Atencyjna
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"
Atencyjna
Atencyjna
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viasowaaa sowaaa
Atencyjna
Let’s drink endless cups of tea and talk until daylight fades.
Atencyjna
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen viatwice twice
Atencyjna
Atencyjna
4579 5d08 500
Atencyjna
Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców. Jesteś mądra. Jesteś piekielnie mądra, ty idiotko.
— Hłasko
Atencyjna
Atencyjna

Zbyt ona piękna,
zbyt mądra zarazem,
zbyt mądrze piękna,

stąd is­tnym jest głazem

— Szekspir
Reposted fromrol rol viamefir mefir
Atencyjna
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viamefir mefir
Atencyjna
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viamefir mefir
Atencyjna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl