Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

1596 6473 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasowaaa sowaaa
Atencyjna

January 26 2018

Atencyjna
7465 6fab 500
Reposted fromnyaako nyaako viachcetylkokima chcetylkokima
Atencyjna
Oh Sandman
I'm so alone
Don't have nobody to call my own
So please turn on your magic bean
Mr. Sandman
Bring me a dream
— SYML - Mr Sandman
Reposted fromcontrolled controlled viachcetylkokima chcetylkokima
Atencyjna
0778 3e2c
Reposted frommeem meem viachcetylkokima chcetylkokima
Atencyjna
Atencyjna
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
9968 128c 500
Reposted fromhollowhd hollowhd viamefir mefir
Atencyjna
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Atencyjna
7453 f5fd
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
Atencyjna
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamefir mefir
Atencyjna
3031 5979
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamefir mefir
Atencyjna
1606 beb0
Reposted fromtouchthesky touchthesky viamefir mefir
Atencyjna
9059 cc6c
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viatwice twice
Atencyjna
Reposted fromfelicka felicka viatwice twice
Atencyjna
6270 29e6 500
Reposted fromFienrira Fienrira viasweetchocolate sweetchocolate
Atencyjna
8696 8a2f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viamefir mefir
Atencyjna
Atencyjna
7709 1dec 500

joscribbles:

you know?

Reposted fromrodery rodery viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl